Integration

I Sverige har vi 9,5 miljoner invånare. Av dessa är omkring 1,4 miljoner utrikes födda och kommer från 206 olika länder. Vi är ett mångkulturellt land med en gemensam utmaning – att tillsammans skapa möjligheter för att forma vårt land.

Ordet ”integration” betyder att förena, att sammanföra och skapa en helhet utifrån olika delar. Utifrån ordets betydelse har vi utmaningar som vi inte får blunda för. Kvinnor som kommer till vårt land befinner sig i en ny och ibland utsatt situation. De kan också ha svårt att hitta plattformar i sitt nya hemland. Många kvinnor lär sig inte det svenska språket vilket leder till stora utmaningar att hitta arbete samt att ta del av samhällets normer och värderingar. Framtidens utmaningar handlar om att hitta nya lösningar för en mer effektiv organisation, där nya idéer och andra metoder tillåts växa fram.

 

GRUNDEN ÄR EGEN FÖRSÖRJNING

Grunden till en bra integration bygger på att alla människor ges en reell möjlighet att delta i samhället genom egen kraft och egen försörjning. Utbildning och arbete är centralt. Den 1 december 2010 införde regeringen en reform gällande mottagandet för nyanlända invandrare, den så kallade etableringsreformen. Det är den största förändringen av svensk integrationspolitik på 25 år. Syftet är att göra det lättare för nyanlända att bli delaktiga i samhället och reformen är därför tydligt inriktad på att den nyanlända snabbt ska lära sig svenska och komma i arbete.

Integrationspolitiken har under lång tid fokuserat på omhändertagande, något som varken gynnat individen eller samhället. Ansvaret för sin utveckling måste föras tillbaka till individen. Detta gäller i hög grad kvinnor. Många kvinnor som kommer till Sverige har gått igenom mycket för att komma hit. Denna kraft ska tas tillvara och inte tappas bort genom att människor fastnar i långsamma stödinsatser som i värsta fall kan fördröja integrationen.

Vi vet att nyckeln till lyckad integration är arbete och egen försörjning. Alltför många av dem som har flytt eller invandrat till Sverige har dock haft svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Politikens uppgift är därför att skapa förutsättningar för att människor som kommer hit snabbt ska kunna lära sig svenska och snabbt få jobb. Det är lika viktigt att såväl kvinnor som män får jobb.

 

SFI MED BARNOMSORG OCH SÄRSKILD INRIKTNING PÅ FÖRETAGANDE

Målsättningen är att kommunerna ska kunna erbjuda Sfi – svenska för invandrare – från dag ett. Språket är vägen till delaktighet i samhället och ger makt åt kvinnorna. Genom att behärska svenska kan kvinnor skaffa ett arbete och därmed klara sin egen försörjning. Tillgången till förskoleplats är avgörande för att föräldrar ska kunna arbeta eller studera. Det bör därför vara självklart att kommunerna erbjuder förskoleplatser i tid. Moderatkvinnorna vill att nyanlända mammor ska ha rätt till barnomsorg samtidigt som de deltar i Sfi-undervisning.

Många kvinnor är kreativa och har stort ansvar över familj och ekonomi. Därför tycker vi att det bör finnas en specialinriktad Sfi för företagande.

 

BETYDELSEN AV EN INDIVIDUELL INTRODUKTION

Moderatkvinnorna vill lyfta fram betydelsen av en utförlig, individuell introduktion till samhället, särskilt för nyanlända kvinnor. Introduktionen ska ges direkt till kvinnor och innehålla viktig kunskap, bland annat kontaktuppgifter till vård, skola, omsorg, information om hur den kommunala servicen och viktiga samhällsfunktioner fungerar, erbjudande om hälsoundersökning och mötesplatser för kvinnor. Det ska även finnas en kontaktperson som ska kunna svara på allmänna frågor.

Förändra föräldraförsäkringens regelverk för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända kvinnor

Flera utredningar pekar på att uttag av föräldrapenning för äldre barn försvårar nyanlända kvinnors deltagande i Sfi-undervisning och försenar etablering på arbetsmarknaden. I syfte att underlätta integrationen och uppnå ett snabbare inträde på arbetsmarknaden vill Moderatkvinnorna därför att regeringen ser över möjligheten att förändra föräldraförsäkringens regelverk för personer som kommer till Sverige från länder utanför EU med barn över tre år. Enligt de nuvarande reglerna ger ett barn som har fötts utomlands rätt till samma antal dagar med föräldrapenning oavsett vilken ålder barnet har vid invandring. För barn födda utomlands tilldelas föräldrapenningdagarna retroaktivt. Föräldraledigheten för flera barn kan dessutom tas ut efter varandra. Det medför att föräldrar som invandrar med flera barn ibland kan uppbära föräldrapenning under åtskilliga år. Föräldrapenningen riskerar därmed att bli en kvinno- och fattigdomsfälla.

 

MODERATKVINNORNA VERKAR FÖR:

Att utbildning i svenska ska erbjudas så att den flexibelt går att kombinera med arbete eller andra studier.
Att nyanlända ska erbjudas särskild Sfi-inriktad på att starta och driva företag.
Att i de fall där tolk behövs ska tolken vara så kallad tredje part (oberoende). Tolkning ska ej göras av make, barn eller annan släkting.
Att förändra föräldraförsäkringens regelverk så att uttag av föräldrapenning för äldre barn över 3 år inte försvårar deltagande i Sfi-undervisning och försenar nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden.
Att insatser för att öka människors integration i samhället i möjligaste mån ska utformas efter individers olika förutsättningar och behov.

 

ARBETSGRUPP

Arbetet leds av Elisabeth Björnsdotter Rahm
Lise Hjemgaard Svensson, Jämtland
Pia Hallström, Karlstad
Sara Jendi Linde, Stockholm
Birgitta Simonsson, Göteborg
Carolina Bringborn, Uppsala
Elisabet Babic, Halland
Kristina Pålsson, Malmö

 

Ladda ner som PDF.