Internationellt

Att utrota extrem fattigdom och uppnå global utveckling är inte möjligt utan stärkta rättigheter för kvinnor och flickor. En av de största utmaningarna framöver är att få länder att uppfylla sina löften och faktiskt värna kvinnors mänskliga rättigheter även i praktiken.

2010 var 19,1 procent av världens parlamentariker kvinnor, jämfört med 11,3 procent 1995. I början av 2010 fanns endast 15 kvinnliga stats- eller regeringsöverhuvuden i världen. Samtidigt saknar kvinnor fullständig rösträtt i vissa länder. Kvinnors politiska deltagande är en grundläggande förutsättning för verklig demokrati. Det är inte en jämställdhetsfråga utan en frihetsfråga.

Moderatkvinnorna vill att jämställdhet ska vara en prioriterad fråga i Sveriges utvecklingsarbete. Kvinnor bär en oproportionerligt stor börda av världens fattigdom. Av världens fattiga är uppskattningsvis 70 procent kvinnor. Kvinnors löner är i genomsnitt 17 procent lägre än männens samtidigt som de enligt beräkningar utför 66 procent av världens arbete.

En systematisk diskriminering inom utbildning, sysselsättning och hälsovård är några av de bakomliggande orsakerna till att kvinnor löper högre risk än män att bli fattiga och drabbas av svält. För att komma till rätta med kvinnors fattigdom måste de strukturer förändras som leder till att kvinnor inte har samma livsmöjligheter som män.

 

UTBILDNING OCH HÄLSA

Grundläggande utbildning och en god hälsa är viktiga förutsättningar för att kunna förbättra sina livsvillkor, ta sig ur fattigdom och delta aktivt i samhället. Det finns ett starkt samband mellan satsningar på utbildning och hälsa och minskad fattigdom. När fler kvinnor får mer kunskap och ökat inflytande visar erfarenheter att fler barn går i skolan, färre är hungriga och att tillväxten ökar.

 

KVINNOR I KRIG OCH VÅLD MOT KVINNOR

I dagens krigshärdar är uppskattningsvis 90 procent av offren civila, varav de flesta är kvinnor och barn. Framförallt har systematisk användning av sexuellt våld som krigsföringstaktik kommit att innebära att kvinnors utsatthet troligtvis är värre än någonsin. Även efter att konflikter upphört kvarstår konsekvenserna av sexuellt våld, exempelvis oönskade graviditeter, sexuellt överförbara infektioner och social stigmatisering.

Kombinationen av diskriminering och ett otillräckligt rättsväsende medför att sexuellt våld leder till att kvinnor utbildar sig i lägre grad, får svårare att klara sig ekonomiskt och deltar mindre i beslutsfattande och fredsprocessen.

Våldet mot kvinnor utgör ett stort utvecklingshinder och förhindrar arbetet för jämställdhet. Enligt UN Women är risken för våldtäkt eller våld i hemmet större för kvinnor än cancer, trafikolyckor, krig och malaria. Det är inte acceptabelt.

 

BARNÄKTENSKAP

Inte heller kan vi acceptera att barn gifts bort mot sin vilja. Det exakta antalet barnäktenskap i världen är omöjligt att utröna eftersom många inte registreras eller är informella. I utvecklingsländerna visar dock de senaste internationella mätningarna att 35 procent av alla kvinnor mellan 20 och 24 var gifta eller förlovade före 18 års ålder (Kina inte inräknat). Moderatkvinnorna vill att barnäktenskap helt och hållet förbjuds.

 

KÖNSSTYMPNING

Könsstympning av flickor och kvinnor är utbrett i vissa delar av världen. Detta är ofta kulturellt betingat och något som Sverige måste motverka var helst vi verkar.

 

TRAFFICKING

I dag beräknas människohandel, så kallad trafficking, vara den tredje största brottsliga verksamheten i världen, näst efter narkotika- och vapenhandel. Trafficking är en kriminell affärsverksamhet – en nutida form av slaveri, som framförallt drabbar kvinnor och barn. Den vanligaste formen av trafficking är sexuell exploatering, även om annan exploatering av människor är väl så utbrett. Sverige måste ta en ledande roll för att motverka utbredningen av trafficking, både på hemmaplan och internationellt.

 

SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA

Rätten att bestämma över sin egen sexualitet och reproduktion är grundläggande för alla människor. Sexuell och reproduktiv hälsa och därtill hörande rättigheter (så kallade SRHR-frågor) omfattar varje människas lika möjligheter, rättigheter och förutsättningar att ha ett säkert och tillfredställande sexualliv, samt att utan tvång, våld eller diskriminering kunna bestämma över sin egen kropp. Sverige ska ligga i framkant när det gäller att försvara dessa rättigheter internationellt.

 

MODERATKVINNORNA VERKAR FÖR:

Att jämställdhet ska vara en prioriterad fråga i Sveriges utvecklingsarbete med andra länder.
Att kvinnor och flickor ska ges samma tillgång till hälsovård och utbildning som män var man än bor i världen.
Att barnäktenskap förbjuds.
Att kvinnors utsatthet i konflikthärdar ska mötas med stärkt delaktighet.
Att kvinnors rätt till familjeplanering – preventivmedel, abort, mödravård och säker förlossning – alltid ska prioriteras (SRHR).
Att vi i alla sammanhang ska motverka människohandel.

 

ARBETSGRUPP

Arbetet leds av Ewa Thalén Finné
Daniela Strömberg, Täby
Susanne Henning, Västmlanland
Viola Ingvarsson, Östergötland
Christina Yngvesson, Södra Älvsborg
Anna Hrdlicka, Gotland
Ewa Stenberg Jäderberg, Gävleborgs län

 

Ladda ner som PDF.