1 av 2 känner sig trygg med sjukvården – Vi vill att alla ska känna sig trygga med sjukvården

Skriven av Moderatkvinnorna on . Posted in Nyheter

Sverige står mitt i en personalkris inom sjukvården. En brist som drabbar patienter, de som varje dag jobbar för att ge en bra vård och i slutändan, hela vår välfärdsgrund. Ipsos augustiundersökning visar att 1 av 2 känner sig trygg med sjukvården i landet, vilket är alldeles för lite i ett välfärdssamhälle som Sverige!

 

Både läkarlinjen och sjuksköterskeutbildningen är eftertraktade utbildningar med höga antagningskrav. Problemet ligger istället i att man väljer att inte stanna inom yrket och jobba för landstingen. Vi som politiker måst våga se problemet och fundera över hur vi gör det mer attraktivt att stanna i yrket. Hur ser arbetsmiljön ut, hur ökar vi statusen och gör det attraktivt att stanna inom den landstingsdrivna vården?

 

Med åren kommer en ökad erfarenhet som just bara fås genom att ha varit med. Denna erfarenhet är till stor nytta för en arbetsgivare som förstår att ta tillvara på denna kompetens och den effektivitet den kan bidra till. Att vara en medarbetare med lång erfarenhet och lojal mot sin arbetsgivare ska inte bara vara till gagn för ena parten. Det måste finnas utrymme att se och värdera sina medarbetare och se individens insats för helheten. Detta kräver också att båda parter förstår värdet av den enskildes arbete.

 

Vi måste se över att rätt använd kompentens används inom vården. Dagens sjuksköterskor har en hög och avancerad utbildning med sig in i yrket och att inte dra fullt ut nytta av denna är en kostnad för alla skattebetalare. Att administrera och dokumentera är även det en viktig bit i helheten för att ge en bra och rättstrygg vård, även detta kräver kunskap och engagemang. Vi behöver se över hur vi från ett politiskt håll kan säkerställa att den vård skattebetalarna betalar för ges av rätt person, med rätt kompetens och att rätt kompetens även finns runt själva vården.

 

Personalproblematiken är inte bara ett internt problem på våra sjukhus som patienterna inte märker av. I Ipsos augusti underökning visar det sig att personalbristen upplevs som det mest akuta problemet inom sjukvården idag.

 

 

Boende på landsbygden och i mindre städer uppger att de i större utsträckning  känner sig otrygga med vården där de bor. De vanligaste anledningarna till att man känner sig otrygg med sjukvården där man bor är köer/ väntetid (25%) följt av att man anser att det saknas kompetenser i vården (18%). Vi ser även en stor skillnad mellan kvinnor och män när det gäller att se förlossningsvården som ett problem (13% av kvinnorna jämfört med 4% av männen)

 

Att vi kan känna oss trygga med vården oavsett vart vi bor är en grundsten i den skattefinansierade välfärden. Vi måste därför se över hur vården bäst drivs i framtiden utan att låsa fast oss vid hur den styrs idag.

 

Efter Moderatkvinnornas stämma tillsattes flera arbetsgrupper med syfte att arbeta fram hållbara politiska förslag inom ett antal områden. Moderatkvinnorna arbetar aktivt med att ta fram politiska förslag för att säkerställa att vi får en jämlik och trygg vård i Sverige. Vi kan inte acceptera en situation där så lite som 1 av 2 känner sig trygg med vården.