T

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Trygghet

Vad betyder det att vara trygg eller vad innebär det att känna sig trygg? Trygghet handlar om att ha ett arbete, kunna gå hem sent på kvällen utan att vara rädd och att ha säkra transportmedel. Det handlar om att känna sig säker i en relation, att inte vara orolig för att bli mobbad och att ha ordning på sin ekonomi. Listan kan göras lång och det finns inget entydigt svar.

Våld i nära relationer

Varje år dödas i genomsnitt 17 kvinnor i Sverige av en man som de har eller har haft en kärleksrelation till och långt fler utsätts för våld och andra grova kränkningar. 1 av 3 kvinnor i Europa uppger att de någon gång i livet har blivit utsatt för denna typ av kränkningar av sin partner. Omkring 200 000 barn i vårt land växer upp i familjer där våld i någon form förekommer. 

Samhället måste ytterligare skärpa skyddet för dessa utsatta personer. Det tidigare kontaktförbudet har i dag ändrats till att vara ett kontaktförbud eftersom inte bara fysiska hot kan förekomma utan våldsverkaren kan använda sig av sms, mail och telefonkontakt för att fortsätta sina trakasserier, våld och hot mot sin tidigare partner och/eller familj. Vid delad vårdnad om barnen kan mannen trots ett kontaktförbud fortsätta med sina hot och kränkningar när barnen skall lämnas över. 

Detta borde rättstaten förhindra genom ett skyddande regelverk, till exempel kontaktförbud i den egna bostaden. Våldsutövaren skall även kunna flyttas till annan ort om så krävs för att offren skall få en vardag som fungerar någorlunda normalt. Kvinnor som blivit utsatta för brott av en samboende partner har om inte partnern häktats två möjligheter, att själv fly/flytta eller att fortsätta leva med mannen som hotar och slår. 

Kommunerna behöver också utveckla sitt samarbete över kommungränserna för att snabbt kunna flytta personer som är utsatta för hot och våld, om hotsituationen blir särskilt allvarlig. 

Relationsvåldcentra

Relationsvåldcentra är ett ställe där alla professioner – socialsekreterare, psykologer, specialutbildad barnpersonal, skolpersonal, polis, sjukvård och annan stödpersonal – som kan bistå våldsdrabbade kvinnor och barn finns. Där relationsvåldcentra saknas måste målsättningen bli att skapa det. Att all kompetens samlas på ett ställe gör att situationen blir mindre påfrestande för den drabbade. Polisutredningen kan påskyndas och göras mer effektiv vilket underlättar och säkerställer rättsprocessen. 

Man skall ha med sig att det även förekommer relationsvåld inom samkönade familjekonstellationer och att även män kan utsättas för denna typ av brottslighet, även om det sker betydligt mer sällan.

Barnperspektivet

Barn skall under hela sin uppväxt kunna känna sig trygga och älskade i den miljö de växer upp i. De skall kunna lita på att föräldrarna eller andra vårdnadshavare tar ansvar för dem och skyddar dem. Brister detta omhändertagande på grund av att de tvingas växa upp i en familjekonstellation där våld förekommer måste samhällets skydd finnas till för dem. Vi måste säkerställa att lagstiftningen skyddar barnen och ungdomarna vid dessa tillfällen och att den utgår från barnens behov.

Moderatkvinnorna verkar för:

• Att personer som är utsatta för våld i nära relationer alltid ska kunna få hjälp via skyddat boende under hela året.

• Att personer som är utsatta för våld i nära relationer ska få möjlighet till skyddat boende i annan kommun än hemkommunen om hotsituationen är särskilt allvarlig.

• Att den som har begått våldsbrott alltid ska erbjudas hjälp att bryta sitt destruktiva beteende. Möjligheten ska också finnas för dem som inte är dömda.

• Att barn som utsätts för våld eller lever i en situation som präglas av våld i hemmet alltid ska få hjälp för att bearbeta sina upplevelser. 

• Att barn som upplevt våld i familjen ska ha rätt till ombud under hela rättsprocessen.

• Att rättsväsendet, framför allt polis, och kommuner alltid ska föra en strukturerad hot- och riskbedömning av familjer för att minimera risken för att våldet fortlöper.

• Att det skapas fler relationsvåldcentra i landet.

• Att person som på starka grunder misstänks ha utövat våld mot någon i hemmet, men inte häktats, ska kunna flyttas från gemensam bostad under tiden brottet skyndsamt utreds.

• Att strafflängden när det gäller hedersrelaterad brottslighet skall skärpas i likhet med den straffskärpning som skett vad gäller hur hatbrott bedöms.

• Att barn alltid skall kunna berätta vad de varit med om för en utomstående person utan att båda vårdnadshavarna skall ge sitt tillstånd till att de skall höras.

• Att barn som bevittnat våld i en nära relation ska kunna höras av polis eller åklagare som vittne utan vårdnadshavarnas samtycke.

Grooming 

Grooming är när vuxna personer utger sig för att vara någon annan, främst i barn- och ungdomschattforum på nätet, i syfte att komma i kontakt med unga flickor och pojkar för sexuella ändamål.

Moderatkvinnorna verkar för:

• Att utbildning skall ges till föräldrar, skolpersonal och elever för att kunna förebygga att barn/ungdomar blir utsatta för grooming och mobbning i digitala medier

Hedersrelaterat våld

I Sverige har alla barn och ungdomar rätt till en trygg uppväxt. Som vuxna har de rätt att välja vem de vill leva med. Normer och attityder som inte accepterar det kan inte tillåtas. 

Ungdomsstyrelsen uppskattar att omkring 70 000 unga i Sverige mellan 16-25 år inte får välja sin partner. Rikspolisstyrelsen släppte 2009 en rapport om hedersnormer och hedersrelaterat förtryck där en studie från Stockholms universitet visade att var tionde 15-årig flicka och fyra procent av pojkarna i Stockholm lever med hedersrelaterade problem som hårt begränsar deras liv. 

Hedersrelaterat våld definieras av att det är ”handlingar som motiveras och legitimeras utifrån att den som utsätts har vanärat familjens heder.” Det innefattar fysiskt sexuellt och psykiskt våld. Den drabbade utsätts även för andra former av kontroll av våldsutövaren och personer runt denne. Anseendet står i fokus och ett dåligt rykte skadar hedern. Om kollektivets heder skadas återupprättas hedern genom att den som anses dra skam över familj och släkt straffas eller i värsta fall dödas.

Hedersrelaterade brott är ett angrepp på de mänskliga rättigheterna och strider mot principen om alla människors lika värde. Det är ett stort ansvar som vilar på allas axlar att förebygga, motverka och åtgärda krafter som inskränker mänskliga och grundläggande rättigheter. Samhället måste tydligt markera när människors integritet, värdighet och frihet kränks. 

Barn och tonåringar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är särskilt utsatta, eftersom de inte kan söka stöd och skydd hos sina föräldrar eller andra närstående. Ett barn eller en tonåring som berättar om förtrycket och våldet riskerar att mista hela sin familj. Därför krävs det starka vuxna människor på andra platser, som till exempel i skolan, som kan se, lyssna, förstå och ta barnet på största allvar. Hedersrelaterad problematik i skolan är ett relativt nytt begrepp. Det är därför viktigt att all personal får utbildning i hur man kan upptäcka hedersförtryck. Att socialtjänsten har kunskap i hur man hanterar utsatta och deras familjer är ibland livsavgörande. All personal inom socialtjänsten måste besitta denna kunskap, likaså sjukvårdspersonal och polis. 

Många län har tagit fram handböcker och handlingsplaner i ämnet. Vi måste dock vara medvetna om att handlingsplaner inte läses av alla. Moderatkvinnorna vill därför se en obligatorisk och samordnad utbildning om hedersrelaterat våld inom yrkesgrupper som är berörda av frågan. 

Vi anser vidare att hedersbrott som begrepp måste föras in i lagstiftningen och betraktas som en försvårande omständighet vid exempelvis misshandel. Om motivet till brottet är att återupprätta hedern ska det ses som extra allvarligt och därmed leda till strängare straff i likhet med den straffskärpning som skett vad gäller hur hatbrott bedöms. 

Barnäktenskap och tvångsäktenskap

Barn ska inte gifta sig i Sverige. Moderatkvinnorna anser därför att möjligheten till dispens bör tas bort. Framförallt ska ingen tvingas gifta sig mot sin vilja. Trots att det borde vara självklart är det inte det. Många ungdomar har berättat om sin rädsla för att bli bortgifta, kanske under en semesterresa till föräldrarnas tidigare hemland. 

Det är viktigt att domstolarna har verktygen och att de som möter de utsatta och hotade har kunskapen. 

Moderatkvinnorna verkar för: 

• Att påföljden gällande hedersrelaterad brottslighet skall skärpas i likhet med den straffskärpning som skett vad gäller hur hatbrott bedöms.

• Att en obligatorisk och samordnad utbildning om hedersrelaterat våld införs inom alla yrkesgrupper som är berörda av frågan.

• Att kriminalisera barnäktenskap och tvångsgifte. 

Trafficking

I dag beräknas människohandel, så kallad trafficking, vara den tredje största brottsliga verksamheten i världen, näst efter narkotika- och vapenhandel. Trafficking är en kriminell affärsverksamhet – en nutida form av slaveri, som framförallt drabbar kvinnor och barn. Den vanligaste formen av trafficking är sexuell exploatering, även om annan exploatering av människor är väl så utbrett. Sverige måste ta en ledande roll för att motverka utbredningen av trafficking, både på hemmaplan och internationellt. 

Moderatkvinnorna verkar för:

• Att Sverige i alla sammanhang ska motverka människohandel.