Ä

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Äldre

Många människor är stolta över det svenska välfärdssystemet med sjukvård, omsorg och skola. Samtidigt finns det en oro inför framtiden. Kommer ekvationen att gå ihop med stora pensionsavgångar och ett ökat vårdbehov?

Samhället ska stå för en god, offentligt finansierad välfärd som finns tillgänglig för alla. Under den gångna mandatperioden har större resurser än någonsin tidigare satsats på vården och omsorgen för äldre.  En viktig reform som regeringen genomfört är införandet av lagen om valfrihetssystem (LOV) som lägger grunden för en fortsatt utveckling mot större inflytande för medborgare och medarbetare genom valfrihetsmodeller som kombineras med etableringsfrihet.

Moderatkvinnorna vill att äldreomsorgen tar sin utgångspunkt i människors individuella behov och önskemål. Vi vill ge äldre större inflytande över sin egen situation och vi vill ge dem rätten att själva bestämma hur de vill ha sin omsorg. 

Att själv ha möjlighet att bestämma hur man ska bo är centralt. En persons önskemål kan förändras över tid. Det behövs därför en mångfald av boenden anpassade för äldre.

Moderatkvinnorna vill betona vikten av att alla äldre får vällagad och näringsrik mat. Måltidsituationen i sin helhet är viktig att belysa, exempelvis den sociala situationen i samband med måltiden.

Moderatkvinnorna vill även lyfta fram vikten av ett gott bemötande inom vård och omsorg. I de allra flesta verksamheter fungerar detta mycket bra men utmaningar kvarstår. För personal inom vård och omsorg är därför utbildning inom detta område av största vikt.  

Det är viktigt att komma ihåg att trygghet, kvalitet och värdighet skapas i mötet mellan medarbetarna och de äldre. Det är medarbetarna som kan ge de äldre en trygg och värdig omsorg. Vi bör därför ytterligare fokusera på medarbetarnas arbetsvillkor och möjlighet att påverka sin arbetssituation.

Moderatkvinnorna verkar för:

• Att ge de äldre större inflytande över sin egen situation och ge dem rätten att bestämma själva hur de vill ha sin omsorg.

• Ändamålsenliga boenden för dementa och krav på specifik utbildning för personalen som arbetar där.

• Att alla äldre ska få en vällagad och näringsrik kost. Måltiden ska vara en stund av njutning. Dofter, smak och umgänge har betydelse för den äldres välmående.

• Att förebyggande hälsoinsatser genomförs för de äldre genom kontinuerliga hembesök och att träffpunkter erbjuds för aktivt åldrande.

• Att vården om multisjuka äldre leds av team, där läkare och övrig personal samarbetar kring vårdplanering och uppföljning.

• Att alla äldre dagligen erbjuds utevistelse och får möjlighet till fysisk aktivitet.