B

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Barnomsorg

Barnomsorg på obekväm tid 

Att få livspusslet att gå ihop är en svår uppgift för oss alla och i synnerhet för dem med småbarn. För att möta detta krävs det en barnomsorg som erbjuder valfrihet, jämlikhet, kvalitet och flexibilitet. Vi anser inte att föräldrar, oftast kvinnor, ska behöva säga nej till arbete alternativt gå ner i arbetstid, något som innebär sämre lön och lägre pension, för att anpassa sig till förskolans öppettider. Barn till föräldrar med oregelbundna arbetstider ska få tillgång till omsorg på tider som passar dem. Det säger sig självt att en modell inte passar alla familjer. Därför är det viktigt att det finns olika alternativ att välja mellan.

Förskolan

Barn har behov av såväl kvinnliga som manliga förebilder. Tyvärr är män underrepresenterade i förskolan. Antalet yrkeskategorier inom kvinnodominerande yrken behöver utökas och utvecklas, vilket i sin tur kräver förändrad organisationsform i förskolan. Det nordiska Brytprojektet visade till exempel att det är svårt att förändra traditionellt manliga och kvinnliga yrken eller arbetsplatser utan att samtidigt ändra organisationsformen.

Sfi med barnomsorg och särskild inriktning på företagande  

Målsättningen är att kommunerna ska kunna erbjuda Sfi – svenska för invandrare – från dag ett. Språket är vägen till delaktighet i samhället och ger makt åt kvinnorna. Genom att behärska svenska kan kvinnor skaffa ett arbete och därmed klara sin egen försörjning. Tillgången till förskoleplats är avgörande för att föräldrar ska kunna arbeta eller studera. Det bör därför vara självklart att kommunerna erbjuder förskoleplatser i tid. Moderatkvinnorna vill att nyanlända mammor ska ha rätt till barnomsorg samtidigt som de deltar i Sfi-undervisning.

Moderatkvinnorna verkar för:

• Att föräldrar med oregelbundna arbetstider ska ha tillgång till barnomsorg på tider som passar dem. 

•Att förskolans organisationsform ses över, i syfte att öka mångfalden i personalgruppen.

•Att kommunerna erbjuder förskoleplatser i tid för att utrikes födda kvinnor snabbt ska kunna delta i Sfi-undervisning och komma i arbete.  

Barns rättigheter

Hälsa

Hälsan har betydelse för barns förmåga att lära. Att förmedla kunskap om hälsans betydelse för ett fullvärdigt liv bör därför vara en del i skolans uppdrag. En början är att utveckla undervisning om hälsa i skolan. Men vi ser gärna också att antalet idrottstimmar i skolan ökar. Forskning tyder på att fysisk aktivitet gör att barn presterar bättre även i andra ämnen. 

Barn i familjehem

Det finns barn som sedan mycket unga år bor i familjehem och naturligt kommer att uppfatta den familj de lever i som sin egen. Deras biologiska föräldrar bedöms ha små möjligheter att kunna ta hand om sitt barn. Dessa barn lever under omständigheter där en adoption skulle vara önskvärd för såväl barnet som familjehemsföräldrarna. I vårt land lever nu också barn vars föräldrar fått dem via surrogatmammor. Detta behöver vi förhålla oss till och vi behöver lagar och regler som företräder dessa grupper.

Barn, föräldrar och juridik

Barn är under hela uppväxten beroende av att föräldrarna eller andra vuxna tar ansvar för att de får en trygg och fast tillvaro hos någon de älskar. Det är samhällets ansvar att säkerställa att lagstiftningen skyddar barnen från att fara illa och hamna i kläm, exempelvis vid vårdnadstvister och vid omhändertagande. Barn och ungdomar som drabbas av svårigheter har i dag alldeles för många vuxenkontakter. Detta gäller även personer med olika typer av funktionshinder. Det gör det svårt att knyta band och bygga upp ett förtroende. Det är också tidskrävande för den enskilde och dennes familj att ha en mängd kontakter att hålla rätt på. Vi vill se en särskild kontaktperson som håller i samtliga kontakter för barn och vuxna samt deras familjer. Inte minst är detta viktigt för rehabilitering, möjlighet att utvecklas genom utbildning och att få en meningsfull fritid.

Separationer

Varje år är omkring 50 000 barn med om att deras föräldrar separerar. Allt fler barn lever i dag med föräldrar som separerat. Ensamstående mammor utgör den största gruppen. Risken att drabbas av ekonomiska problem är också större hos ensamstående mammor, då de oftare än pappor har och har haft deltidsarbete, lägre lön och varit hemma under föräldraledigheten.

Barnäktenskap

Inte heller kan vi acceptera att barn gifts bort mot sin vilja. Det exakta antalet barnäktenskap i världen är omöjligt att utröna eftersom många inte registreras eller är informella. I utvecklingsländerna visar dock de senaste internationella mätningarna att 35 procent av alla kvinnor mellan 20 och 24 var gifta eller förlovade före 18 års ålder (Kina inte inräknat). Moderatkvinnorna vill att barnäktenskap helt och hållet förbjuds.

Barnperspektivet

Barn skall under hela sin uppväxt kunna känna sig trygga och älskade i den miljö de växer upp i. De skall kunna lita på att föräldrarna eller andra vårdnadshavare tar ansvar för dem och skyddar dem. Brister detta omhändertagande på grund av att de tvingas växa upp i en familjekonstellation där våld förekommer måste samhällets skydd finnas till för dem. Vi måste säkerställa att lagstiftningen skyddar barnen och ungdomarna vid dessa tillfällen och att den utgår från barnens behov.

Grooming 

Grooming är när vuxna personer utger sig för att vara någon annan, främst i barn- och ungdomschattforum på nätet, i syfte att komma i kontakt med unga flickor och pojkar för sexuella ändamål.

Hedersrelaterat våld

I Sverige har alla barn och ungdomar rätt till en trygg uppväxt. Som vuxna har de rätt att välja vem de vill leva med. Normer och attityder som inte accepterar det kan inte tillåtas. Ungdomsstyrelsen uppskattar att omkring 70 000 unga i Sverige mellan 16-25 år inte får välja sin partner. Rikspolisstyrelsen släppte 2009 en rapport om hedersnormer och hedersrelaterat förtryck där en studie från Stockholms universitet visade att var tionde 15-årig flicka och fyra procent av pojkarna i Stockholm lever med hedersrelaterade problem som hårt begränsar deras liv.

Barn och tonåringar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är särskilt utsatta, eftersom de inte kan söka stöd och skydd hos sina föräldrar eller andra närstående. Ett barn eller en tonåring som berättar om förtrycket och våldet riskerar att mista hela sin familj. Därför krävs det starka vuxna människor på andra platser, som till exempel i skolan, som kan se, lyssna, förstå och ta barnet på största allvar. Hedersrelaterad problematik i skolan är ett relativt nytt begrepp. Det är därför viktigt att all personal får utbildning i hur man kan upptäcka hedersförtryck. Att socialtjänsten har kunskap i hur man hanterar utsatta och deras familjer är ibland livsavgörande. All personal inom socialtjänsten måste besitta denna kunskap, likaså sjukvårdspersonal och polis. 

Moderatkvinnorna verkar för:

• Att ämnet idrott och hälsa utökas och utvecklas i syfte att jämna ut de olikheter som finns vad gäller hälsa.

• En anpassad juridik som tar hänsyn till de olika familjebildningar som i dag existerar och som finner lösningar med barnet i fokus.  

• Att barn som utsätts för våld eller lever i en situation som präglas av våld i hemmet alltid ska få hjälp för att bearbeta sina upplevelser.

• Att barn som upplevt våld i familjen ska ha rätt till ombud under hela rättsprocessen.

• Att barn alltid skall kunna berätta vad de varit med om för en utomstående person utan att båda vårdnadshavarna skall ge sitt tillstånd till att de skall höras.

• Att barn som bevittnat våld i en nära relation ska kunna höras av polis eller åklagare som vittne utan vårdnadshavarnas samtycke.

• Att utbildning skall ges till föräldrar, skolpersonal och elever för att kunna förebygga att barn/ungdomar blir utsatta för grooming och mobbning i digitala medie

• Att kriminalisera barnäktenskap och tvångsgifte.