E

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Ekonomi och skatter

 

Ordning och reda i de offentliga finanserna är utgångspunkten för vår ekonomiska politik. Välskötta offentliga finanser skapar trygghet för företag att investera och för hushåll att konsumera och lägger grunden för god tillväxt, fler jobb och en trygg gemensam finansiering av välfärden. Därför är vi alla i samhället beroende av en politik som tar ansvar för de offentliga finanserna på alla politiska nivåer. Det skapar förutsättningar för ett Sverige där det alltid lönar sig att arbeta, där alla människor kan växa och komma till sin rätt, där vi är trygga i förändring och har ordning och reda i välfärden.

 

Det finanspolitiska ramverket lägger grunden för sunda offentliga finanser. Vi värnar institutioner, beslutsprocesser och regelverk som bidrar till stabilitet och uthållighet. De offentliga finanserna ska aldrig i sig själva bli en källa till osäkerhet eller obalanser, som kan skada framväxten av jobb eller orsaka turbulens för räntor och valutan.

 • Att ta ansvar för ekonomin kräver att vi bygger upp buffertar inför nästa kris. Vi står upp för överskottsmålet som tjänat Sverige väl under finanskrisen och som krävs för att vi ska klara framtida kriser lika väl.
 • Att ta ansvar för ekonomin kräver att vi har kontroll över utgifterna. Oplanerade utgiftsökningar i transfereringssystemen – till exempel i sjukförsäkringen och migrationen – måste hejdas så de inte tränger undan satsningar på jobb, tillväxt och välfärd. Vi har hittills presenterat förslag som minskar de offentliga utgifterna med 20 miljarder under perioden 2016 till 2019, genom ett effektivare flyktingmottagande och en bättre fungerande sjukförsäkring och a-kassa.

Vi eftersträvar full sysselsättning. Alla som vill och kan jobba ska också ha ett arbete att gå till. Eget arbete ger gemenskap och skapar en känsla av att vara behövd, samtidigt som det ger egenmakt genom en egen inkomst och lägger grunden för hela samhällsekonomin. Fler i arbete innebär också resurser till vår gemensamt finansierade välfärd.

 • För att nå full sysselsättning måste människor känna att det lönar sig att arbeta. Vi vill sänka skatten på små och medelstora inkomster och för att göra det mer lönsamt att gå från bidrag till egen försörjning.
 • Om vi ska klara sysselsättningen i den globala konkurrensen måste företagare ha villkor för att starta och få företag att växa. Bättre skattevillkor för investeringar, entreprenörskap och forskning är nödvändiga för att klara framväxten av nya jobb och den offentliga sektorns finansiering.

Vi tror på ansvarstagande och stabilitet. Uthållighet, förutsägbarhet och långsiktighet ska vara ledord för det politiska beslutsfattandet. Människor och företag ska känna sig trygga i att det gemensamma sköts på ett ansvarsfullt sätt som ger långsiktiga ekonomiska spelregler och stark rättssäkerhet.

 

 

Energi

 

Sveriges välfärd, jobb och konkurrenskraft är beroende av att vi har en energipolitik som lever upp till behoven och förväntningarna från en omvärld i ständig förändring. Den Svenska energipolitiken ska värna klimatet, vara ekologisk hållbar, säkra el till konkurrenskraftiga priser och garantera att el finns när vi behöver den. Alla delar av samhället är i dag beroende av att vi kan leva upp till dessa mål. Detta ställer höga krav på hur energipolitiken utformas. 

 

Vi menar att Sverige ska ha ett robust energisystem som står på tre ben med vattenkraft, kärnkraft och ny, förnybar energi. Alliansens energiöverenskommelse från 2009 ligger fast. Den utgör grunden för en trygg energiförsörjning och skapar förutsättningar för ytterligare utsläppsminskningar. Vi vill se en fortsatt satsning på koldioxidneutrala alternativ för elproduktion.

 • För att säkra välfärd, jobb och konkurrenskraft måste svensk energiförsörjning långsiktigt tryggas.
 • Alliansens energiöverenskommelse ska värnas.
 • Samtidigt behövs mer av miljövänliga sätt att producera energi på. Förnybara energikällor har en central del i arbetet att minska miljöpåverkan.
 • Staten ska stödja framväxten av ny energiproduktion genom att bidra till finansiering av forskning och utveckling samt underlätta miljövänliga val för konsumenterna.
 • Energi och jobb hör ihop. Hushåll och företag ska kunna räkna med att ha tillgång till driftssäker energi till rimliga priser och med en liten miljöpåverkan. 
 • Internationellt vill vi se en ambitiös klimatpolitik där alla länder tar ett stort ansvar. 

 

Europa och EU

 

Med hjälp av EU kan vi hantera många av våra framtidsutmaningar och Sverige ska vara en aktiv partner i det arbetet. Europasamarbetet ska vara ett gemensamt värderingsbygge mot protektionism och nationalism. Det främjar frihet, demokratiska principer och mänskliga rättigheter såväl inom som utanför EU:s gränser. 

 

EU-samarbetet har skapat förutsättningar för varaktig fred i Europa genom att sammanfläta ländernas ekonomiska intressen och bygga vidare på en gemensam värdegrund. Vi värnar och står upp för den freds- och frihetstanke som EU-samarbetet bottnar i.

Sverige har en öppen ekonomi som är väl integrerad i det europeiska samarbetet. Genom engagemang i Europasamarbetet och genom påverkan på den politik som bedrivs i EU kan vi skapa tillväxt och sysselsättning både i Sverige och Europa.

Under den värsta flyktingkrisen sedan andra världskriget tar Sverige ett omfattande ansvar för att ge skydd till människor på flykt. Vi ska fortsatt värna asylrätten och hjälpa människor undan krig och förföljelser. Samtidigt är det tydligt att länder som Sverige och Tyskland inte kan göra allt på egen hand. Medlemsländerna måste öka mottagandet inom ramen för FN:s kvotflyktingsystem. Vi vill att EU:s budget ska användas för incitament och sanktionsmöjligheter i syfte att förmå de länder som inte tar sitt ansvar att ta emot fler flyktingar. Det är så vi kan uppnå en långsiktigt hållbar och bättre fördelning inom EU.

EU-länderna måste agera mot de hänsynslösa ligor som står bakom flyktingtragedierna på bland annat Medelhavet. Samarbetet måste bli bättre, inte minst genom ökat underrättelsesamarbete. Det krävs mer gemensamma EU-insatser samtidigt som Sverige måste skärpa straffen för de som organiserar och profiterar på människosmuggling.

Slutligen krävs att EU:s medlemsländer agerar skarpt och med en enad internationell röst för att åstadkomma förändring i de oroshärdar som driver miljontals människor på flykt.

Världen står även inför stora klimatutmaningar. Vi arbetar för långsiktiga och internationella lösningar i klimatpolitiken. EU är vår viktigaste miljöorganisation. Genom EU kan vi stärka miljöarbetet både i Europa och världen.

 • Sverige ska fortsätta ta ansvar i Europas flyktingmottagande, men fler länder måste ta ett större ansvar än idag.
 • Åtgärder måste vidtas så att Europa åter kan skapa tillväxt, välfärd och sysselsättning. De offentliga finanserna måste saneras och reformer vidtas för att Europa åter ska bli konkurrenskraftigt.
 • Det är viktigt att ta initiativ och kräva att de EU-länder som har stora problem med fattigdom och diskriminering vidtar kraftfulla åtgärder för att minska de sociala problem som finns.
 • Vi måste fortsätta motverka en ökad centralisering inom EU där beslut riskerar att fattas allt längre från medborgarna.
 • Samarbetet inom den Europeiska Unionen är avgörande för att möta många av de miljöutmaningar vi står inför i Sverige, i Europa och i världen. Sverige ska fortsatt vara ett föregångsland för god miljö och en hållbar utveckling inom EU.
 • Sverige ska vara en aktiv del av ett starkt, enat och öppet Europa, där vi värnar den freds- och frihetstanke som EU-samarbetet bottnar i.