F

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Familj

Alla familjer är olika. Därför är valfrihet viktigt. Politikens uppgift är att skapa förutsättningar för att familjer ska kunna göra sina egna val i den egna vardagen.  Det moderna samhället och familjebildningarna ställer i sin tur krav på nya, alternativa lösningar som underlättar för familjers livspussel.

Föräldraförsäkringen

Sverige har en av världens bästa föräldraförsäkringar och det ska vi vara stolta över.  Den moderna familjen kräver en modern familjepolitik som levererar individuella och flexibla lösningar, inte en lagstiftning som begränsar föräldrars valfrihet. Däremot ser vi gärna andra typer av insatser som uppmuntrar till ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen. 

Föräldrapenning kan i dag tas ut till och med den dag som barnet fyller åtta år alternativt till barnet gått ut årskurs 1. Tillfällig föräldrapenning ges i dag till den som stannar hemma från arbetet för att hand om sjukt barn, som inte fyllt tolv år. Moderatkvinnorna vill att även föräldrapenningen ska gälla till dess att barnet fyller tolv år.

Barnomsorg på obekväm tid 

Att få livspusslet att gå ihop är en svår uppgift för oss alla och i synnerhet för dem med småbarn. För att möta detta krävs det en barnomsorg som erbjuder valfrihet, jämlikhet, kvalitet och flexibilitet. Vi anser inte att föräldrar, oftast kvinnor, ska behöva säga nej till arbete alternativt gå ner i arbetstid, något som innebär sämre lön och lägre pension, för att anpassa sig till förskolans öppettider. Barn till föräldrar med oregelbundna arbetstider ska få tillgång till omsorg på tider som passar dem. Det säger sig självt att en modell inte passar alla familjer. Därför är det viktigt att det finns olika alternativ att välja mellan.

Att bli förälder

I Sverige får kvinnor och män barn allt senare i livet. Detta och andra faktorer gör att det kan vara svårt att få barn trots att man gärna vill. Att ha svårt att bli gravid kan bero på många saker och kvinnor kan behöva hjälp på olika sätt. Ägglossningsstimulering med extra hormoner är ett. I dag är detta dessvärre inte helt enkelt att få och det finns skillnader mellan olika landsting. Ägg- och spermadonation är andra sätt och här ser regelverken olika ut. 

Spermadonation får utföras på både privata kliniker och offentligt finansierade sjukhus medan äggdonation endast får utföras på universitetssjukhus. Väntan på äggdonation är mycket lång och kan ta upp till tre år för par som väntar. Vi vill korta väntetiderna för par och anser därför att det ska vara samma regler för äggdonationer som för spermadonationer vad gäller utförare.

Ofrivillig barnlöshet som inte går att lösa inom Sveriges gränser och lagar gör många gånger att människor söker hjälp utomlands, det gäller allt från adoption, insemination, till surrogatmödraskap. På detta område måste politiken anstränga sig för att hitta lösningar som motsvarar det samhälle vi lever i. Eftersom regeringen nu tillsatt en utredning när det gäller surrogatmödraskap , vill Moderatkvinnorna avvakta med synpunkter till utredning är klar.

Barn i familjehem

Det finns barn som sedan mycket unga år bor i familjehem och naturligt kommer att uppfatta den familj de lever i som sin egen. Deras biologiska föräldrar bedöms ha små möjligheter att kunna ta hand om sitt barn. Dessa barn lever under omständigheter där en adoption skulle vara önskvärd för såväl barnet som familjehemsföräldrarna. I vårt land lever nu också barn vars föräldrar fått dem via surrogatmammor. Detta behöver vi förhålla oss till och vi behöver lagar och regler som företräder dessa grupper.

Barn, föräldrar och juridik

Barn är under hela uppväxten beroende av att föräldrarna eller andra vuxna tar ansvar för att de får en trygg och fast tillvaro hos någon de älskar. Det är samhällets ansvar att säkerställa att lagstiftningen skyddar barnen från att fara illa och hamna i kläm, exempelvis vid vårdnadstvister och vid omhändertagande. 

Barn och ungdomar som drabbas av svårigheter har i dag alldeles för många vuxenkontakter. Detta gäller även personer med olika typer av funktionshinder. Det gör det svårt att knyta band och bygga upp ett förtroende. Det är också tidskrävande för den enskilde och dennes familj att ha en mängd kontakter att hålla rätt på. Vi vill se en särskild kontaktperson som håller i samtliga kontakter för barn och vuxna samt deras familjer. Inte minst är detta viktigt för rehabilitering, möjlighet att utvecklas genom utbildning och att få en meningsfull fritid.

För personer som är beroende av stöd och hjälp från samhället ska det finnas enhetliga och tydliga regelverk, oavsett vilken kommun man bor i.

Separationer

Varje år är omkring 50 000 barn med om att deras föräldrar separerar. Allt fler barn lever i dag med föräldrar som separerat. Ensamstående mammor utgör den största gruppen. Risken att drabbas av ekonomiska problem är också större hos ensamstående mammor, då de oftare än pappor har och har haft deltidsarbete, lägre lön och varit hemma under föräldraledigheten.

Moderatkvinnorna verkar för:

• Att föräldrar med oregelbundna arbetstider ska ha tillgång till barnomsorg på tider som passar dem. 

• Att föräldraförsäkringsdagarna och dagarna för vård av sjukt barn båda gäller till tolv års ålder.

• Att regelverken förenklas och blir tydliga för människor med funktionshinder, samt att det finns en särskild familjekontakt.

• Att underlätta för kvinnor som har svårigheter att bli gravida att få hjälp, genom hormonbehandling, samt att införa samma regelverk för sperma- och äggdonation, oavsett driftsform.

• Att inhemska adoptioner ska vara ett tydligare alternativ för de barn, där den samlade bilden tyder på att de biologiska föräldrarna inte kommer att kunna ta hand om sitt barn.

• En anpassad juridik som tar hänsyn till de olika familjebildningar som i dag existerar och som finner lösningar med barnet i fokus.  

Funktionsnedsättning

Barn och ungdomar som drabbas av svårigheter har i dag alldeles för många vuxenkontakter. Detta gäller även personer med olika typer av funktionshinder. Det gör det svårt att knyta band och bygga upp ett förtroende. Det är också tidskrävande för den enskilde och dennes familj att ha en mängd kontakter att hålla rätt på. Vi vill se en särskild kontaktperson som håller i samtliga kontakter för barn och vuxna samt deras familjer. Inte minst är detta viktigt för rehabilitering, möjlighet att utvecklas genom utbildning och att få en meningsfull fritid. För personer som är beroende av stöd och hjälp från samhället ska det finnas enhetliga och tydliga regelverk, oavsett vilken kommun man bor i.

• Att regelverken förenklas och blir tydliga för människor med funktionshinder, samt att det finns en särskild familjekontakt.

Företagande

En grund för framväxten av fler jobb, ökad tillväxt och i dess förlängning en god välfärd, är individers möjligheter att förverkliga idéer och kunna omsätta dessa i lönsamma och växande företag. 

Vi vill se ytterligare åtgärder som uppmuntrar kvinnor, män, unga och äldre att våga ta vara på sina idéer och sin kreativitet. Det tillför ett värde både för individen och för samhället om vi kan få fler företagare som vågar växa, satsa och anställa.

Människor som jobbar i yrken som tidigare präglats av bristande utvecklingsmöjlig-heter har tack vare Alliansen fått nya möjligheter. Det är en förklaring till att andelen kvinn¬liga företagare i dag är 10 procent högre än 2006. Allt fler kvinnor startar och driver företag, men det finns vissa regionala skillnader och det råder fortfarande stor obalans mellan vilka branscher som män respektive kvinnor väljer att vara verksamma inom. Andelen kvinnor som driver eget dominerar fortfarande inom handel, tjänste- och servicesektorn samt inom vård- och omsorgssektorn.

Regeringen har sedan 2007 satsat 100 miljoner kronor per år på åtgärder för att stärka kvinnors företagande. Men mer behöver göras. Vi behöver självklart satsa resurser på att få fler kvinnor att starta nya företag. Men det är också viktigt att vi stödjer och underlättar för de kvinnor som redan driver företag och som har potential att växa. Dessa företag har större möjlighet att anställa och därmed skapa fler jobb. Dessutom behöver vi ytterligare sänka risken som förknippas med att vara egenföretagare genom att fortsätta reformeringen av trygghetssystemen. 

Moderatkvinnorna verkar för:

• Att omfördela delar av statliga medel som satsas på kvinnliga företagare från nyföretagande till redan befintliga företag, till exempel för rådgivning för den företagare som vill växa och anställa fler.

• Att ytterligare sänka trösklarna för företagande inom sektorer där kvinnors företagande är som starkast, till exempel inom turism, hälso- och sjukvård, handel och uthyrnings- och tjänstesektorn. 

Att det införs en samlad nationell strategi för kvinnors företagande och att forskningen om kvinnors företagande utvecklas.

Föräldraförsäkring

Sverige har en av världens bästa föräldraförsäkringar och det ska vi vara stolta över.  Den moderna familjen kräver en modern familjepolitik som levererar individuella och flexibla lösningar, inte en lagstiftning som begränsar föräldrars valfrihet. Däremot ser vi gärna andra typer av insatser som uppmuntrar till ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen. 

Föräldrapenning kan i dag tas ut till och med den dag som barnet fyller åtta år alternativt till barnet gått ut årskurs 1. Tillfällig föräldrapenning ges i dag till den som stannar hemma från arbetet för att hand om sjukt barn, som inte fyllt tolv år. Moderatkvinnorna vill att även föräldrapenningen ska gälla till dess att barnet fyller tolv år.

Moderatkvinnorna verkar för:

• Att föräldraförsäkringsdagarna och dagarna för vård av sjukt barn båda gäller till tolv års ålder.