H

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Hedersrelaterat våld

I Sverige har alla barn och ungdomar rätt till en trygg uppväxt. Som vuxna har de rätt att välja vem de vill leva med. Normer och attityder som inte accepterar det kan inte tillåtas. 

Ungdomsstyrelsen uppskattar att omkring 70 000 unga i Sverige mellan 16-25 år inte får välja sin partner. Rikspolisstyrelsen släppte 2009 en rapport om hedersnormer och hedersrelaterat förtryck där en studie från Stockholms universitet visade att var tionde 15-årig flicka och fyra procent av pojkarna i Stockholm lever med hedersrelaterade problem som hårt begränsar deras liv. 

Hedersrelaterat våld definieras av att det är ”handlingar som motiveras och legitimeras utifrån att den som utsätts har vanärat familjens heder.” Det innefattar fysiskt sexuellt och psykiskt våld. Den drabbade utsätts även för andra former av kontroll av våldsutövaren och personer runt denne. Anseendet står i fokus och ett dåligt rykte skadar hedern. Om kollektivets heder skadas återupprättas hedern genom att den som anses dra skam över familj och släkt straffas eller i värsta fall dödas.

Hedersrelaterade brott är ett angrepp på de mänskliga rättigheterna och strider mot principen om alla människors lika värde. Det är ett stort ansvar som vilar på allas axlar att förebygga, motverka och åtgärda krafter som inskränker mänskliga och grundläggande rättigheter. Samhället måste tydligt markera när människors integritet, värdighet och frihet kränks. 

Barn och tonåringar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är särskilt utsatta, eftersom de inte kan söka stöd och skydd hos sina föräldrar eller andra närstående. Ett barn eller en tonåring som berättar om förtrycket och våldet riskerar att mista hela sin familj. Därför krävs det starka vuxna människor på andra platser, som till exempel i skolan, som kan se, lyssna, förstå och ta barnet på största allvar. Hedersrelaterad problematik i skolan är ett relativt nytt begrepp. Det är därför viktigt att all personal får utbildning i hur man kan upptäcka hedersförtryck. Att socialtjänsten har kunskap i hur man hanterar utsatta och deras familjer är ibland livsavgörande. All personal inom socialtjänsten måste besitta denna kunskap, likaså sjukvårdspersonal och polis. 

Många län har tagit fram handböcker och handlingsplaner i ämnet. Vi måste dock vara medvetna om att handlingsplaner inte läses av alla. Moderatkvinnorna vill därför se en obligatorisk och samordnad utbildning om hedersrelaterat våld inom yrkesgrupper som är berörda av frågan. 

Vi anser vidare att hedersbrott som begrepp måste föras in i lagstiftningen och betraktas som en försvårande omständighet vid exempelvis misshandel. Om motivet till brottet är att återupprätta hedern ska det ses som extra allvarligt och därmed leda till strängare straff i likhet med den straffskärpning som skett vad gäller hur hatbrott bedöms. 

Moderatkvinnorna verkar för: 

• Att påföljden gällande hedersrelaterad brottslighet skall skärpas i likhet med den straffskärpning som skett vad gäller hur hatbrott bedöms.

Hälso- och sjukvård

Svensk sjukvård ska hålla en hög standard och vara tillgänglig och trygg. Alla människor har rätt till forsknings- och evidensbaserad sjukvård. Män, kvinnor, unga och äldre ska veta att just deras symptom och sjukdomar får en individanpassad behandling. Tyvärr är det inte alltid så. 

Undersökningar visar att kvinnor får vänta längre på operationer och får sämre behandling. Så ska det inte vara. Sjukvården måste kunna garantera rätt till lika vård för män och kvinnor. 

Vi kan konstatera att mer forskning på kvinnor behövs. Behovet av ytterligare kunskap inom såväl diagnostik som behandling och rehabilitering är mycket stort. Dessutom är det viktigt att resultaten av olika studier i högre utsträckning än i dag redovisas ur ett genusperspektiv.

Moderatkvinnorna verkar för:

• Att statistik som redovisas inom hälso- och sjukvården ska var könsuppdelad.

• Att kvinnor och män ska garanteras lika bemötande, utredning, behandling och rehabilitering. Alla ska veta att just deras symptom och sjukdom får en individuellt anpassad behandling.

• Att öppna kvalitetsjämförelser praktiseras, likartade och jämförbara, för att kunna följa kvalitetsarbetet inom vården.

 

Hälsa

Kvinnors hälsa
Träning på arbetstid, för de som utför tunga lyft i vårdsektorn
Att få fler friska medarbetare i vården och i omsorgen är viktigt, inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv.


All personal ska genomgå en obligatorisk ergonomi-
utbildning.


Överföring av pensionsrätt


Kvinnor och män jobbar i genomsnitt lika mycket varje dag – det är bara det att männen är mer på jobbet och får lön och pensionspoäng medan kvinnorna sköter hemarbetet.
Vi vill uppmärksamma och informera om att en person kan föra över sin pensionsrätt för premiepensionen till sin partner.


Friskvård för företagare med enskild firma


Enskild firma är den vanligaste bolagsformen bland kvinnor.
Vi verkar för att personer med enskild firma ska ha samma rätt att göra avdrag för friskvård som andra företagare.