I

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Idrott

Hälsan har betydelse för barns förmåga att lära. Att förmedla kunskap om hälsans betydelse för ett fullvärdigt liv bör därför vara en del i skolans uppdrag. En början är att utveckla undervisning om hälsa i skolan. Men vi ser gärna också att antalet idrottstimmar i skolan ökar. Forskning tyder på att fysisk aktivitet gör att barn presterar bättre även i andra ämnen. 

Moderatkvinnorna verkar för:

• Att ämnet idrott och hälsa utökas och utvecklas i syfte att jämna ut de olikheter som finns vad gäller hälsa.

Integration

I Sverige har vi 9,5 miljoner invånare. Av dessa är omkring 1,4 miljoner utrikes födda och kommer från 206 olika länder. Vi är ett mångkulturellt land med en gemensam utmaning – att tillsammans skapa möjligheter för att forma vårt land. 

Ordet ”integration” betyder att förena, att sammanföra och skapa en helhet utifrån olika delar. Utifrån ordets betydelse har vi utmaningar som vi inte får blunda för. Kvinnor som kommer till vårt land befinner sig i en ny och ibland utsatt situation. De kan också ha svårt att hitta plattformar i sitt nya hemland. Många kvinnor lär sig inte det svenska språket vilket leder till stora utmaningar att hitta arbete samt att ta del av samhällets normer och värderingar. Framtidens utmaningar handlar om att hitta nya lösningar för en mer effektiv organisation, där nya idéer och andra metoder tillåts växa fram.

Grunden är egen försörjning

Grunden till en bra integration bygger på att alla människor ges en reell möjlighet att delta i samhället genom egen kraft och egen försörjning. Utbildning och arbete är centralt. Den 1 december 2010 införde regeringen en reform gällande mottagandet för nyanlända invandrare, den så kallade etableringsreformen. Det är den största förändringen av svensk integrationspolitik på 25 år. Syftet är att göra det lättare för nyanlända att bli delaktiga i samhället och reformen är därför tydligt inriktad på att den nyanlända snabbt ska lära sig svenska och komma i arbete.  

Integrationspolitiken har under lång tid fokuserat på omhändertagande, något som varken gynnat individen eller samhället. Ansvaret för sin utveckling måste föras tillbaka till individen. Detta gäller i hög grad kvinnor. Många kvinnor som kommer till Sverige har gått igenom mycket för att komma hit. Denna kraft ska tas tillvara och inte tappas bort genom att människor fastnar i långsamma stödinsatser som i värsta fall kan fördröja integrationen.   

Vi vet att nyckeln till lyckad integration är arbete och egen försörjning. Alltför många av dem som har flytt eller invandrat till Sverige har dock haft svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Politikens uppgift är därför att skapa förutsättningar för att människor som kommer hit snabbt ska kunna lära sig svenska och snabbt få jobb. Det är lika viktigt att såväl kvinnor som män får jobb. 

Sfi med barnomsorg och särskild inriktning på företagande  

Målsättningen är att kommunerna ska kunna erbjuda Sfi – svenska för invandrare – från dag ett. Språket är vägen till delaktighet i samhället och ger makt åt kvinnorna. Genom att behärska svenska kan kvinnor skaffa ett arbete och därmed klara sin egen försörjning. Tillgången till förskoleplats är avgörande för att föräldrar ska kunna arbeta eller studera. Det bör därför vara självklart att kommunerna erbjuder förskoleplatser i tid. Moderatkvinnorna vill att nyanlända mammor ska ha rätt till barnomsorg samtidigt som de deltar i Sfi-undervisning.

Många kvinnor är kreativa och har stort ansvar över familj och ekonomi. Därför tycker vi att det bör finnas en specialinriktad Sfi för företagande. 

Betydelsen av en individuell introduktion

Moderatkvinnorna vill lyfta fram betydelsen av en utförlig, individuell introduktion till samhället, särskilt för nyanlända kvinnor. Introduktionen ska ges direkt till kvinnor och innehålla viktig kunskap, bland annat kontaktuppgifter till vård, skola, omsorg, information om hur den kommunala servicen och viktiga samhällsfunktioner fungerar, erbjudande om hälsoundersökning och mötesplatser för kvinnor. Det ska även finnas en kontaktperson som ska kunna svara på allmänna frågor. 

Förändra föräldraförsäkringens regelverk för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända kvinnor

Flera utredningar pekar på att uttag av föräldrapenning för äldre barn försvårar nyanlända kvinnors deltagande i Sfi-undervisning och försenar etablering på arbetsmarknaden. I syfte att underlätta integrationen och uppnå ett snabbare inträde på arbetsmarknaden vill Moderatkvinnorna därför att regeringen ser över möjligheten att förändra föräldraförsäkringens regelverk för personer som kommer till Sverige från länder utanför EU med barn över tre år. Enligt de nuvarande reglerna ger ett barn som har fötts utomlands rätt till samma antal dagar med föräldrapenning oavsett vilken ålder barnet har vid invandring. För barn födda utomlands tilldelas föräldrapenningdagarna retroaktivt. Föräldraledigheten för flera barn kan dessutom tas ut efter varandra. Det medför att föräldrar som invandrar med flera barn ibland kan uppbära föräldrapenning under åtskilliga år. Föräldrapenningen riskerar därmed att bli en kvinno- och fattigdomsfälla. 

Moderatkvinnorna verkar för:

• Att utbildning i svenska ska erbjudas så att den flexibelt går att kombinera med arbete eller andra studier.

• Att nyanlända ska erbjudas särskild Sfi-inriktad på att starta och driva företag. 

• Att i de fall där tolk behövs ska tolken vara så kallad tredje part (oberoende). Tolkning ska ej göras av make, barn eller annan släkting. 

• Att förändra föräldraförsäkringens regelverk så att uttag av föräldrapenning för äldre barn över 3 år inte försvårar deltagande i Sfi-undervisning och försenar nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden.

• Att insatser för att öka människors integration i samhället i möjligaste mån ska utformas efter individers olika förutsättningar och behov.

Internationellt

Att utrota extrem fattigdom och uppnå global utveckling är inte möjligt utan stärkta rättigheter för kvinnor och flickor. En av de största utmaningarna framöver är att få länder att uppfylla sina löften och faktiskt värna kvinnors mänskliga rättigheter även i praktiken. 

2010 var 19,1 procent av världens parlamentariker kvinnor, jämfört med 11,3 procent 1995. I början av 2010 fanns endast 15 kvinnliga stats- eller regeringsöverhuvuden i världen. Samtidigt saknar kvinnor fullständig rösträtt i vissa länder. Kvinnors politiska deltagande är en grundläggande förutsättning för verklig demokrati. Det är inte en jämställdhetsfråga utan en frihetsfråga.

Moderatkvinnorna vill att jämställdhet ska vara en prioriterad fråga i Sveriges utvecklingsarbete. Kvinnor bär en oproportionerligt stor börda av världens fattigdom. Av världens fattiga är uppskattningsvis 70 procent kvinnor. Kvinnors löner är i genomsnitt 17 procent lägre än männens samtidigt som de enligt beräkningar utför 66 procent av världens arbete.

En systematisk diskriminering inom utbildning, sysselsättning och hälsovård är några av de bakomliggande orsakerna till att kvinnor löper högre risk än män att bli fattiga och drabbas av svält. För att komma till rätta med kvinnors fattigdom måste de strukturer förändras som leder till att kvinnor inte har samma livsmöjligheter som män. 

Utbildning och hälsa

Grundläggande utbildning och en god hälsa är viktiga förutsättningar för att kunna förbättra sina livsvillkor, ta sig ur fattigdom och delta aktivt i samhället. Det finns ett starkt samband mellan satsningar på utbildning och hälsa och minskad fattigdom. När fler kvinnor får mer kunskap och ökat inflytande visar erfarenheter att fler barn går i skolan, färre är hungriga och att tillväxten ökar. 

Kvinnor i krig och våld mot kvinnor 

I dagens krigshärdar är uppskattningsvis 90 procent av offren civila, varav de flesta är kvinnor och barn. Framförallt har systematisk användning av sexuellt våld som krigsföringstaktik kommit att innebära att kvinnors utsatthet troligtvis är värre än någonsin. Även efter att konflikter upphört kvarstår konsekvenserna av sexuellt våld, exempelvis oönskade graviditeter, sexuellt överförbara infektioner och social stigmatisering. 

Kombinationen av diskriminering och ett otillräckligt rättsväsende medför att sexuellt våld leder till att kvinnor utbildar sig i lägre grad, får svårare att klara sig ekonomiskt och deltar mindre i beslutsfattande och fredsprocessen. 

Våldet mot kvinnor utgör ett stort utvecklingshinder och förhindrar arbetet för jämställdhet. Enligt UN Women är risken för våldtäkt eller våld i hemmet större för kvinnor än cancer, trafikolyckor, krig och malaria. Det är inte acceptabelt. 

Barnäktenskap

Inte heller kan vi acceptera att barn gifts bort mot sin vilja. Det exakta antalet barnäktenskap i världen är omöjligt att utröna eftersom många inte registreras eller är informella. I utvecklingsländerna visar dock de senaste internationella mätningarna att 35 procent av alla kvinnor mellan 20 och 24 var gifta eller förlovade före 18 års ålder (Kina inte inräknat). Moderatkvinnorna vill att barnäktenskap helt och hållet förbjuds.

Könsstympning 

Könsstympning av flickor och kvinnor är utbrett i vissa delar av världen. Detta är ofta kulturellt betingat och något som Sverige måste motverka var helst vi verkar.

Trafficking

I dag beräknas människohandel, så kallad trafficking, vara den tredje största brottsliga verksamheten i världen, näst efter narkotika- och vapenhandel. Trafficking är en kriminell affärsverksamhet – en nutida form av slaveri, som framförallt drabbar kvinnor och barn. Den vanligaste formen av trafficking är sexuell exploatering, även om annan exploatering av människor är väl så utbrett. Sverige måste ta en ledande roll för att motverka utbredningen av trafficking, både på hemmaplan och internationellt. 

Sexuell och reproduktiv hälsa

Rätten att bestämma över sin egen sexualitet och reproduktion är grundläggande för alla människor. Sexuell och reproduktiv hälsa och därtill hörande rättigheter (så kallade SRHR-frågor) omfattar varje människas lika möjligheter, rättigheter och förutsättningar att ha ett säkert och tillfredställande sexualliv, samt att utan tvång, våld eller diskriminering kunna bestämma över sin egen kropp. Sverige ska ligga i framkant när det gäller att försvara dessa rättigheter internationellt. 

Moderatkvinnorna verkar för:

• Att jämställdhet ska vara en prioriterad fråga i Sveriges utvecklingsarbete med andra länder.

• Att kvinnor och flickor ska ges samma tillgång till hälsovård och utbildning som män var man än bor i världen.

• Att barnäktenskap förbjuds.

• Att kvinnors utsatthet i konflikthärdar ska mötas med stärkt delaktighet. 

• Att kvinnors rätt till familjeplanering – preventivmedel, abort, mödravård och säker förlossning – alltid ska prioriteras (SRHR).

• Att Sverige i alla sammanhang ska motverka människohandel.