J

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Jämställdhet 

I ett jämställt samhälle är det en självklarhet att sträva efter en jämn representation av kvinnor och män i olika sammanhang. Ett aktivt mångfalds- och jämställdhetsarbete gynnar dessutom verksamheten och ökar lönsamheten. Ägare och chefer har en nyckelroll i detta arbete. Politiken kan också göra skillnad, men vi tror inte på kvotering. Särbehandling och olika spelregler har aldrig skapat rättvisa – tvärtom. 

Det är både rimligt och önskvärt att öka andelen kvinnor med ledande befattningar och som styrelseledamöter, såväl i näringslivet som i det offentliga. Politiska beslut ska emellertid inte inskränka äganderätten. Tvärtom är äganderätten grundläggande och det som ytterst ger ägarna rätten att själva välja sin styrelsesammansättning. Näringslivet har dock en skyldighet att visa en tydlig ambition när det gäller jämställdhet och bör därför arbeta med nödvändiga och mätbara målsättningar som är offentliga. Dessutom är det viktigt med utbildning och en öppen utnämningsprocess till styrelseuppdrag. 

Politiken har ett stort ansvar att se över de verksamheter man förfogar över och de signaler man sänder ut. Ett av Moderatkvinnornas mål är att öka representationen av kvinnor inom politiken. Målsättningen är att uppnå fördelningen 40/60 mellan kvinnor och män i kommunala styrelser och bolagsstyrelser.  För att uppmuntra fler kvinnor till aktivt politiskt engagemang arbetar Moderatkvinnorna både lokalt och centralt med utbildning och rekrytering.

Kortsiktigt kan vi skapa politiska förutsättningar för att underlätta och påskynda processen mot ett mer jämställt Sverige. Men det är attitydförändring i samhället, framförallt genom utbildning av våra barn och unga, som långsiktigt kan förändra synen på jämställdhet. 

Moderatkvinnorna verkar för:

• Att jämställdhet främjas genom förändring av attityder – inte genom tvingande lagstiftning.

• Att näringslivet ska arbeta med offentliga och mätbara mål avseende representation i styrelser och på ledande poster.

• Att de statligt och kommunalt ägda verksamheterna ska ta ett särskilt ansvar för att arbeta med attitydförändringar och strategier som leder till ökad jämställdhet på ledande befattningar och styrelseledamöter.

• Att minst 40 procent av de ledande posterna inom Moderaterna innehas av kvinnor.