M

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Miljö och klimat

Det finns många miljöutmaningar. Moderatkvinnorna har valt att lyfta fram fyra områden som är särkskilt angelägna och också särskilt svåra att komma till rätta med – klimat, giftfri vardag samt luftmiljö och havsmiljö. 

För att nå fram till regeringens uppsatta miljömål, att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta i Sverige, krävs det att vi för en ambitiös och progressiv gränsöverskridande miljöpolitik – i Sverige, inom EU och internationellt. 

Miljöfrågan påverkar alla andra politikområden. Det är det som gör miljöfrågorna så spännande men samtidigt komplexa. Det finns miljöproblem som går att lösa genom lagstiftning, men till stor del är det en attitydfråga – vill jag, orkar jag, kan jag? I Sverige har vi många rättigheter men med det kommer även skyldigheter. Det gäller att alla tar sitt ansvar. 

Politikens uppgift är att fatta beslut som främjar och underlättar för alla att handla rätt. Vi ska underlätta för människor att göra smarta miljöval i vardagen. Vi ska värna om det intresse och det ansvar som människor vill ta, den kompetens och de innovativa krafter som finns hos organisationer och företag. Återvinning ska vara enkelt, och det ska vara lätt för alla att göra rätt. Till exempel bör det finnas återvinningsstationer på konsumentvänliga platser, som nära mataffärer.

Våra miljöproblem är i sig jämlika, de drabbar alla lika hårt. Miljön tar ingen hänsyn till kön, ålder eller etnicitet. Därför måste även vår politik vara lika jämlik. Sverige kan påverka internationellt genom engagerade politiker i EU likväl som i andra internationella sammanhang. Klimatförändringar har en direkt koppling till utvecklingen i utvecklingsländerna. Miljö och klimat spelar därför en fortsatt viktig roll i detta samarbete. 

Det går att förena människors behov och tillväxt med en hållbar livsstil. Individer tänker, handlar och prioriterar olika – därför måste många olika alternativ till att leva klimatsmart få möjlighet att växa fram.

Moderatkvinnorna verkar för:

• Att det ska vara lätt att göra rätt, återvinningsstationer ska finnas på lättillgängliga platser.

• Att arbete med miljömärkning ska fortsätta – med tydlig märkning blir det lättare för konsumenter att göra miljösmarta val.

• Att klimatinvesteringar ska ske där de gör mest nytta. Klimatfrågan är global och därför behövs globala lösningar. Luft- och havsmiljö är två prioriterade områden.

• Att biståndet från Sverige ska ha en tydlig miljö- och klimatprofil och inriktas på vatten, avlopp, energieffektivitet och andra miljösmarta lösningar.