P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Personal i vård och omsorg

Alliansen har öppnat vård och omsorgssektorn för privata aktörer, vilket ökat valfriheten, mångfalden och kvaliteten inom välfärdssektorn. Många av framtidens arbetstillfällen kommer att finnas just inom välfärden. Moderaterna ska därför ligga i framkant när det gäller att utveckla attraktiva arbetsgivare inom vård och omsorg. Medarbetare ska ha bra villkor och en god arbetsmiljö. Detta kan ske genom att de anställda får ökad flexibilitet i arbetstiderna, bland annat rätt till heltid, och ännu mer närvarande chefer. 

Moderatkvinnorna vill att medarbetare inom vård- och omsorg ska få större inflytande över sin arbetssituation och ges ökade möjligheter att fördjupa sig inom specialområden. Sverige står inför en demografisk utmaning där andelen äldre i befolkningen växer och den arbetsföra delen av befolkningen minskar. Färre ska försörja fler. Fram till år 2025 kommer 1,6 miljoner medborgare att gå i pension. Det är inom den offentliga sektorn, särskilt vård- och omsorgsyrket, som behovet av arbetskraft kommer att vara störst. Därför vill vi se offensiva rekryteringsinsatser till välfärdssektorn i framtiden. 

Fysisk träning på arbetstid

Flertalet typiska manliga yrkesgrupper – exempelvis officerare, poliser och brandmän – har fysisk träning på arbetstid. Personal inom vård och omsorg utför dagligen många och tunga förflyttningar på arbetsplatsen, de ska också ha rätt till fysisk träning på arbetstid. Med regelbunden fysisk träning kan vi minska antalet belastningsskador inom dessa yrkesgrupper.

Obligatorisk ergonomiutbildning

Moderatkvinnorna ska verka för att all personal ska genomgå en obligatorisk ergonomiutbildning.  I dag skadas många medarbetare inom vård- och omsorg på grund av bristande kunskaper i lyft- och bärteknik.  

Heltid som norm och deltid som möjlighet för alla

Moderatkvinnorna tycker att det är viktigt att alla medarbetare erbjuds heltid, men också att deltid är en möjlighet oavsett anledning. Syftet är att ingen ska ha ofrivillig deltid.

Moderatkvinnorna verkar för:

• Att medarbetare inom vård och omsorg får fysisk träning på arbetstid och att obligatorisk ergonomiutbildning införs för all personal. 

• Att all personal inom vård och omsorg ska ha adekvat utbildning för sina arbetsuppgifter. 

• En ökad flexibilitet i arbetstiderna för medarbetare inom vård och omsorg, rätten till heltid ska vara självklar.

• Att chefer ska ha goda förutsättningar för sitt ledarskap och att personalen ska ha inflytande över sin arbetssituation. 

• Att undersköterskor inom vård och omsorg får möjlighet att fördjupa sig inom olika specialområden.

• Fria arbetskläder till medarbetare inom vård och omsorg. Arbetsgivaren ska på grund av smittorisk ombesörja tvätt av dessa.

• Att offensiva rekryteringsinsatser till välfärdssektorn genomförs.

• Att delade turer, det vill säga dubbla arbetspass inom vården som endast åtskiljs av ett fåtal timmars avbrott mitt på dagen, inte accepteras.