Familjefrid

on .

 

I Sverige finns ca 2 miljoner barn i ålder 0-17 år. Ungefär 25 procent av barnen bor inte tillsammans med sina båda föräldrar, enligt socialstyrelsens sammanställning i rapporten Familjerätt- kommunernas arbete med umgängesstöd-  ca 5 procent av dessa barn har aldrig levt med båda sina föräldrar. Däremot ser vi att varje år berörs nästan 50 000 barn av föräldrars separation. Vanligast är att föräldrar även efter en separation har fortsatt gemensam vårdnad. Väldigt många föräldrar kan efter en skilsmässa/separation samarbeta och hitta lösningar för det som rör barnet. Tyvärr gäller det dock inte alla. I familjer där man verkligen inte kan enas handlar det för barnet och anhöriga om väldigt tuff period med stora ekonomiska, sociala och inte minst individkostnader. Blir konflikten allt för långdragen kan det även leda till att barnets hälsa blir så lidande att barnet placeras externt. Vi ser att fler och fler barn placeras på HVB hem eller dylikt när föräldrarnas oförmåga att enas kring barnet blir skadligt. Fler och fler instanser varnar för att barnens psykiska mående och allmän risk för ohälsa ökar med dubbelt så mycket vid en extern placering. Dvs en placering utanför hemmet.

 

Barnets rätt till umgänge fastställs i Barnkonventionen Artikel 9 i FNs konvention om barns rättigheter. Redan inledningsvis framgår det att barn inte ska skiljas från sina föräldrar mot sin vilja utom i de fall då behöriga myndigheter finner att ett det krävs för barnets bästa. Det står även tydligt att barn som skilts från den ena av eller båda föräldrarna ska regelbundet träffa eller upprätthålla ett personligt förhållande till sina föräldrar. Även i Föräldrabalken 6 kap 15§ FB framgår det att umgänge kan ske antingen om barnet och föräldern träffas eller på andra sätt ex- genom brev, telefon mm. Av 6 kap 15§s andra stycka står det också klart och tydligt att föräldern som barnet bor hos har ett ansvar för att underlätta för barnet och uppmuntra barnet att besöka den andra föräldern. Föräldrarna får inte motverka att umgänget kommer till stånd genom att underblåsa hos barnet att inte vilja träffa den andra föräldern. Tyvärr fungerar inte detta för de flesta barnen. Inte heller blir det bättre av att många kommuner ute i landet inte har resurser eller kompetens att bistå familjer i detta läge. Sverige bör därför ha linjen att barn inte ska eller bör bära ansvaret för frågorna som rör vårdnad, boende och umgänge. Barn vill slippa bråk och att föräldrarna ska bestämma gemensamt. Barn är i en lojalitetskonflikt mellan, och i beroendeställning till, sina föräldrar. Därför är det viktigt att varken familjerättssekreterare eller domstolen förväntar sig, kräver, uttalanden från barn oavsett om det är en vilja, åsikt eller inställning som lagen anger. Därför motsätter vi oss ordval som att ”höra” barn utan förespråkar att ”samtala” med barn. Barn har alltid rätt att bli informerade, på en nivå som är begriplig för dem, och att detta förtydligas är absolut till barns bästa.”(FSR)

 

När en förälder som efter skilsmässa eller separation flyttar längre bort ex till en annan kommun ska barnen inte tvingas att flytta med utan boendet ska omedelbart flyttas över till den förälder som blir kvar. Barnets rätt att stanna kvar i en invand miljö väger mycket tyngre än en förälders rätt att flytta vart den vill.

 

Därtill tillkommer det kommunernas socialnämnder att se till att umgänget och stödet efterlevs, sker och att handledning och uppföljning följer. Umgängesstöd samt eller också konfliktsamtal är idag något inte alla kommuner kan bistå med. 

 

 

 

 

Förslag

 

Moderatkvinnorna ska verka för att:

 

-       Växelboende tas in i lagen, om det inte finns synnerliga skäl för misstanke att barnet far illa.

 

-       Barnets kontakter med far- och morföräldrar och andra närstående. Det är av stor vikt att även om föräldrarna väljer att gå skilda vägar så ska fortsatt kontakt med andra närstående inte påverkas negativt därför ska vi moderatkvinnor arbeta för att Barnets rätt till att träffa en person som står honom/henne särskilt nära måste kvarstå. Exempelvis när barnet har en nära relation till en far- eller morförälder, eller en förälders tidigare partner som bott i samma hushåll. I de fallen kan man komma överens om denna typ av umgängesrätt genom ett avtal. Detta gäller även i familjer där barnet har regnbågsföräldrar och där samtycke tidigare gällt.

 

-       Nya sätt att förebygga föräldraalienation, moderatkvinnorna föreslår även att flera förbättringsåtgärder måste till för att bättre förebygga föräldraalienation eller annat som kan orsakas av att umgängesrätten hindras. ( Föräldraalienation avses i allmänhet när en förälder skadligt inverkar eller hindrar att umgänget med den andra föräldern skadas, eller förhindras) Domstol eller familjerätt ska ta i sin bedömning att föräldrar har en skyldighet att medverka till att umgängesrätten tillgodoses och ett förbud mot att påverka barnet på ett osakligt sätt.

 

-       Moderatkvinnorna ska verka för att domstolar ska i sin helhetsprövning beakta bland annat förälderns förmåga att ställa barnets behov före konflikter mellan föräldrarna. Vi ska även verka för att fler beslut i domstolar dessutom skall kunna förenas med vite för att trygga att umgängesrätten förverkligas. Det är vanligt att krånglande boendeförälder struntar i att följa domstolsbeslut. Verkställighetsinstitutet måste fungera.

 

-       Barnets rätt att delta ska stärkas, Moderatkvinnorna ställer sig bakom SOU2017:16 Barnets Bästa. Att alla barn som befinner sig i en tvistsituation pga. föräldrarnas oförmåga att komma överens, måste barnets röst stärkas. Men icke vara avgörande. Barns önskemål varierar med ålder och mognad, därför måste vuxenvärlden fatta vuxna beslut. I lagen tas det också in mer detaljerade bestämmelser än tidigare om hörande av barn i domstol och hos sociala myndigheterna. Domstolen ska vid hörandet kunna anlita ett sakkunnigbiträde som främst ska se till att hörandet sker på ett professionellt sätt förslagsvis ska det vara en barnpsykolog eller annan expert.

 

-       Reformer för att påskynda rättegångar. En rättegång som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt kan förlängas på grund av att en utredning som domstolen ska inhämta från socialnämnden dröjer. Moderatkvinnorna föreslår flera reformer för att göra utredningsprocessen smidigare och kortare.  För att undvika sådana föreslår vi  högre tröskel för att ändra ett avtal som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt eller domstolens beslut. Samt medling när separationen är ett faktum under ex prövotiden då skilsmässan gås igenom och givetvis i de fall man inte är överens.

 

-       En gemensam domstol ex som i andra länder; en Familjedomstol. Där tvister råder inom flera områden, ex bodelning, ekonomiskt, våldsbrott och andra anklagelser måste det till en ny modern rättsinstans där möjligheten att samla ihop delar som rör det tidigare och gemensamma delas och gås igenom. Allt under ett gemensamt tak. På så sätt besparas det långa lidande det innebär att processerna drar ut på tiden. Det blir även tydligt vad/ eller vem som orsakar problemen och vem som driver mest negativ kampanj.

 

-       Vi moderatkvinnor föreslår även att obligatoriskt möte ska ske under separationen mellan två vuxna då det finns gemensamma barn under 18 år. Detta möte måste hållas innan parterna kan vända sig till en domstol för vidare process. Vårdnadsmål i tingsrätt ändras till den tyska Cochem-modellen: Snabb process med fullt stöd till föräldrarna att komma fram till en lösning. Om sådan inte går att få fram dömer domstolen boende/vårdnad till den av föräldrarna som bäst tillgodoser barnets behov av båda föräldrarna. Det senare vet föräldrarna från början om, varför det inte blir lockande att krångla. Prioritet ett i domstolsbeslut ska alltså vara att säkerställa barns behov av båda föräldrarna i alla fall där det inte finns skyddsbehov. Den part som krånglar, hindrar umgänge, påverkar barnet otillbörligt eller kommer med falska anklagelser ska inte gynnas!

 

-       Ny plattform för kvalitetssäkrad medling. Innan domstol ska familjen erbjudas medling, detta bör inte skötas av socialtjänsten alls däremot bör en medlingsbank/plattform tas fram där godkända och erfarna medlare presenteras och finns att tillgå. Medlingen ska även undantas från karenstiden på 1 år.

 

-       Rättshjälpen måste justeras upp. Dagens summa har inte ändrats sedan 2001

 

-       Rättshjälpen och Rättskyddet ska bekosta medlingen.

 

-       Ny teknik ska välkomnas inom all myndighetsutövning i synnerhet inom socialtjänsten. För att möta familjer i behov av stöd och hjälp måste myndighetsutövningen vara rättssäkert och kunna följas upp och utvärderas. Görs rätt saker och på rättssäkert sätt? Här finns även digitaliseringen som stor hjälpmedel ex vid familjerättens frågeställningar och arbete.

 

-       Obligatorisk utbildning av socionomer om dokumentation vid barnsamtal likt den som polisen har. Videoinspelning. Forskningen är enig. Låter man barnet prata fritt, berättar barnet sanningen och inte det den boendeföräldern vill att barnet ska säga. Alla samtal med barn ska utföras av specialister på barnsamtal och alla samtal ska dokumenteras i form av ljud och bild.

 

-       Fler och fler kommuner i Sverige måste anamma modeller likt Norrköpingsmodellen. Att tro sig veta till att bättre förstå hur man bäst kan intervjua barn för att synliggöra deras röster i socialtjänstens utredningar om barns livsvillkor eller vilja.

 

-       Se över om det finns eventuella vänskapsband som verkar skadliga för att nå samförstånd. Även inom rättsväsendet i mindre orter. Ev olika former av jäv.

 

-       Alltid utreda båda föräldrars föräldraförmåga för att kunna erbjuda rätt stöd och hjälp

 

-       Tjänstemannaansvaret ska tillämpas. Socialsekreterares beslut måste kunna följas upp och kvalitetssäkras och i vissa fall ska tjänstemän ställas till svars för beslut och utredningar.  Det är väldigt ovanligt att anställda inom socialtjänsten döms för tjänstefel. Tjänstemannaansvaret är viktigt för att värna den sociala tilliten och rättssäkerheten. Myndighetsutövare beslutar om människors liv ofta i en svår livssituation, det är då extra viktigt att du kan känna stark tilltro till att besluten blir rätt.

 

-       Vi ska verka för att Tvistemål inte får hålla på hur länge som helst.

 

-       IVOs verksamhet måste ses över, rekrytering av IVOs personal som sedan granskar sina egna fd kollegors arbete. Är inte rättssäkert. Utredningarna som kommer in till IVO ska innehålla från alla parter information inte enbart socialsekreterarens noteringar om hur ärendet har hanterats.

 

-       Skatteverkets hantering av skyddade uppgifter måste ses över i alla dem fallen där gemensamma barn finns alt att det skapas erbjuds en neutralbox dit all information av vikt för barnet kan hämtas och sparas. Ex vid val av skola, passhantering, legitimation och personbevis.

 

-       Personuppgiftslagen bör ses över så att den blir mer teknikneutral och fler kommunikativa vägar prövas för att föräldrar ska kunna hjälpa sina barn att göra rätt val.

 

-       Ekonomiskt stöd även för den part som inte har samhälleliga resurser.

 

-       Faderskapet måste säkras för barnet. Föräldrabalken är tydlig att barnets ursprung skyndsamt ska utredas. I de fall fadern ger sig till känna eller nya omständigheter kommer fram som tycks göra det möjligt att fastställa faderskapet bör detta skyndsamt följas upp av socialnämnden. Där alla parter får möjlighet att framföra sin sak.

 

-       JO har i sina uttalanden även framfört att med hänsyn till barns mycket starka intresse av att få faderskapet fastställt bör en faderskapsutredning läggas ner endast i undantagsfall. JO har även sagt att det självfallet är av största vikt att nämnden har ett fullgott och tillförlitligt underlag när den tar ställning till en nedläggning och att dokumentationen är god. Att utredningen i faderskapsärenden är påfrestande för modern och hennes familj är enligt JO inte tillräckligt för att lägga ner den.

 

-       I Samkönade relationer: sin Rätt och Rättigheter till umgänge med båda parter och nätverket, eftersom det saknas lagstiftning gällande givarinsemination Barn utomlands i samkönade par, trots det finns redan en lagstiftning gällande givarinsemination för samkönade par i Sverige sedan 2005. Nu ligger en utredning i riksdagen gällande Könsneutral Familjelagstiftning som ska vara klar 2018.

 

-       Inga barn ska placeras extern utan att föräldrarna först erbjudits hjälp och stöd i sitt föräldraskap. Att syskon inte ska separeras om inte råder hot och våld som kan vara skadligt. Även vid placering ska barnets föräldrar alltid via barnet kunna ha kontakt så ofta och så mycket som barnet vill och behöver.

 

Vägen framåt

 

Moderaterna har länge drivit frågan om vikten av en säker och trygg hemmiljö, det var en tydlig prioritering för Alliansregeringen och för oss moderatkvinnor. Samtidigt ställer vi oss frågande till den stundtals ensidiga bild av vårdnadstvister som ofta figurerar i debatten. Moderatkvinnorna är av övertygelsen att hela problematiken måste belysas ur ett bredare perspektiv där hela familjens intressen och behov finns med.

 

Övrigt

Finansieringsunderlag:

 

Idag pågår omfattande arbete inom regeringskansliet i form av flera SOU. Några är i dagsläge ute på remiss. Därför tillkommer det inget övrigt än inom ramen för befintlig budget. Övrigt handlar arbetet även i framtiden om implementering av arbetet i kommuner och nämnder.

 

Vi föreslår därför att hanteringen vidare hänförs till moderaternas kommande manifest eventuell vid en valseger tilläggsanslag likt den regeringen idag föreslår.

 

(Hedersfrågan är i denna del av reformarbetet ej behandlad då den heller inte ingick i direktiven som gruppen fick vid tillsättningen av arbetsformer)

 

Ökad jämställdhet kräver fler förändringar för alla barns rätt till båda sina föräldrar

on .

I dagarna firar många av oss fars dag men tyvärr inte alla, många barn hindras från att få full tillgång till hela sin släkt. Ca 50 000 barn i Sverige befinner sig i någon form av tvist mellan föräldrarna. Vårdnadstvister som bli långdragna och kostsamma orsakar lidande och sätter spår i framtidens vuxna. Detta måste få ett stopp.

 

Moderatkvinnorna har under en längre tid arbetat aktivt med familjerättsfrågor. Med noggranna uppföljningar ifall där barn på grund av konflikter mellan föräldrarna även omhändertas av socialtjänsten och placeras externt. Föräldrar som söker stöd och hjälp av socialtjänsten, men istället hamnar i en ännu sämre sits, där myndigheter och tjänstemän brister, i riskbedömningar och slutsatser utan att erbjuda hjälp och stöd.

 

Sverige får hård kritik från flera håll för att internationella konventioner inte efterlevs. Idag möter domstolar och psykiatrin med flera, många barn och unga där konflikterna bara växer och blir värre.

 

Vi är glada att vi kommit långt i jämställdheten i Sverige, men vi har en lång väg kvar. Sedan 60-talet har familjelivet i stora delar av västvärlden genomgått stora förändringar. Tillgången och möjligheterna att själv välja när man vill bilda familj och hur, har starkt påverkat vår samhällsutveckling. Att barnen inte bara är mammans ansvar, utan båda föräldrarnas ansvar har lett till en ökad jämställdhet i Sverige.

 

Båda föräldrar behövs och barnet har rätt till båda sina föräldrar, när det inte finns specifika skäl till att en part är direkt olämplig. En halv miljon barn i Sverige har föräldrar som inte bor ihop. Trettio procent – tre av tio – av dem bor växelvis hos sin mamma och sin pappa.

Forskning visar att faktorer som samarbetsförmåga, lyhördhet och konfliktnivå spelar större roll för barns hälsa och psykologiska välbefinnande än hur de bor och var de sover. Föräldraskapet är för väldigt lång tid, många gånger långt efter 18 års ålder.

 

Därför vill Moderatkvinnorna att vi i får på plats en, ny Föräldrabalk, ny Socialtjänstlag, medling innan domstol som hemförsäkringen ska täcka, samt mycket mer.

 

 

Eva Solberg, ledamot Moderatkvinnornas nationella styrelse, Ordf. i reformgruppen Dags för familjefrid