Regeringen satsar på sjuksköterskor!

on .

Vi moderatkvinnor ser mycket positivt på regeringens förstärkning av antalet högskoleplatser för sjuksköterskor. En utökning på utbildningsplatserna ger nu bättre förutsättningar för dessa viktiga yrkeskategorier för framtiden. Lägg därtill ökningen av antalet platser inom kommunal yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkesvux) som nu också tillsätts. Dessa satsningar är lovvärda och kommer att ge positiva effekter i framtiden.

På vår önskelista för en framtida god hälso- och sjukvård står exempelvis att kommuner och landsting offensivt ska arbeta med rekryteringsinsatser så att fler ska finna det attraktivt att både utbilda sig och ansöka om en anställning inom vårdsektorn. Rekryteringsinsatserna bör även inrikta sig till att försöka få fler män till att vilja närma sig vårdyrket. Idag är övervikten av kvinnor påtaglig och moderatkvinnorna ser gärna en jämnare fördelning av kvinnor och män inom denna bransch. Vi vill även se satsningar där undersköterskor ges möjlighet att fördjupa sig inom specialområden.

Till skillnad mot S-kvinnorna och (S) som nyligen tog beslut om att begränsa kvinnors företagande och kvinnors vinstutdelning inom branscher som vård, skola och omsorg, så verkar vi moderatkvinnor för att fler kvinnor ska kunna starta och driva företag inom alla branscher. 80 % av de nybildade LOV (lagen om valfrihet) företagen ägs eller drivs av en kvinna. Detta vill (S) nu rasera! Valfriheten, tillgängligheten och den enskildes rätt till ett eget val ska nu enligt (S) sättas ur spel. Företagandet inom välfärdssektorn gynnar kvinnors karriärvägar och utvecklingsmöjligheter. Lägg därtill att personalen nu äntligen får chansen att påverka sina arbetsvillkor och löner. För såväl offentliga som privata utförare ska kvaliteten alltid komma i första hand, ingenting annat är acceptabelt. Människor har nu vant sig att ha valmöjligheter och enligt “Jobb barometern” uppger 92 % att de vill kunna välja utförare inom vården. Varför lyssnar inte (S) på dessa? Vi kan konstatera att skiljelinjerna mellan S-kvinnorna och moderatkvinnorna är uppenbara.

Saila Quicklund Moderatkvinnornas ordförande

Moderatkvinnorna vill se fler män som arbetar i förskolan!

on .

På riksnivå ligger andelen män som jobbar i förskolan stadigt på drygt 3 procent. Nyligen gjorde Skolverket en kartläggning om vad som hittills gjorts för att vända trenden. Det är en ganska dyster läsning, inget har egentligen hänt på 40 år. Det finns dock undantag som i Umeå där 21 procent av studenterna på förskollärarutbildningen och åtta procent av de anställda inom förskolan är män.

Fokuset på jämställdhetsarbeten på det nationella planet har varit att rekrytera kvinnor till manligt kodade högstatusyrken, förtroendeuppdrag, bolagsstyrelser och utbildningar.

Samtidigt handlar debatten om könskvotering till styrelser också om orättvisor i

yrkeslivet, där kvinnor många gånger är utestängda från möjligheter till inflytande. Detta är viktigt, men vi moderatkvinnor anser att vi även behöver tala om de områden där män är underrepresenterade, där också män saknar möjligheter till inflytande. Ett sådant område är förskolan och även i viss mån grundskolan. Män ska också ha möjlighet att påverka utbildningen och utvecklingen av vår framtid, barnen. Barnen har rätt till mångfald och vi vet att det höjer kvaliteten på verksamheten. I denna mångfald vill vi se många olika människor arbeta i förskolan. Vi är olika individer med olika erfarenheter. Dessa olikheter måste få tillåtas och komma till uttryck. Ju fler olika erfarenheter som finns representerade, desto större mångfald kan vi erbjuda barn och föräldrar i förskolan.

Jämställdhetsdebatten i Sverige framför allt har inriktats på att kvinnor ska få tillgång till det som ses som manligt och det är en obalans i både debatt och sak. Vi Moderatkvinnor vill ha de mest kompetenta, engagerade människorna som förebilder och pedagoger i förskolan och då behövs både män och kvinnor.

Jelena Drenjanin, 1:a vice ordförande Moderatkvinnorna & Kommunalråd med ansvar för förskolefrågor